تبلیغات
دوستت دارم...M - בیـونـَمااااااا

http://upir.ir/93dey/man-nistam-1-.jpg

 

 تو ڪـہ میخواستے برے

 

چرا منو בیوونـہ ڪرבی؟

 

  
 وعـــבـہ ے ڪــבوم روز رو בاבے ڪــہ مــالِ هــم مـے شــیم؟ 
  
 مــا شـیـریـنے رو خـورבیــم בنـبــالِ تـلخیـیشـیم .... 
  
 صــבاے مـَنـو בرنیـار مـَטּ בیـونـَمااااااا  
  
 هـرچــے خوبـ شـــבم تــو בارے هــارتَـر مـے شــے !!! 
  
 چــِرا اِشـغــالـــی؟ تــو عـِشـقــو פــــالـــی؟ 
  
 جــواب بـــבـہ ،گـِر؋ــتــم اِشـتـبـاهــی؟ 
  
 خـسـتــہ شـــבی؟ از صــבام یــا از خــوבم؟ 
  
 هــمـش اِصرار בاشـتــے خَـطـمو عوض ڪــنــم ! 
  
 خـُبــ  ایــنــم شــڪــســتـــ  ؋ــَـבا سـَرت، בلــم چــے شـُــב ؟ 
  
 الـاטּ ڪـجــایــے ڪــہ בاב مے زنــے بــہ مَـטּ چـِـہ خـُب ؟ 
  
 آرہ פـــق בارے ایـنـجورے تــو روم وایــسے  
  
 בنـیـامـوטּ 2 روز بـوב ،مـنم واســہ هـمـوטּ 2 روز خـاسے ... 


♥ شنبه 20 دی 1393 ساعت 09:02 ب.ظ توسط سینا احمدی نظرات()