تبلیغات
دوستت دارم...M - گرگ....

♚بِه گُرگْ بودَنَمْ میبالَمْ چون:

 

گُرگْها حَقْ نَدارَن دِلْ رَحمْ باشَن!

 

       گُرگْها حَق نَدارَن عاشِق بِشَن!!!

 

گُرگْ ها حَق نَدارَن دِلْ بِه کَسی بِبَندَن!

 

       گُرگْها حَق نَدارَن بِه کَسی اِعتِمادْ کُنَن!!!

 

گُرگْها حَق نَدارَن با جُفتْ چِشْماشون بِخوابَن حتّٰی وَقتی کِه پیشِ هَم هَستَن!

       گُرگْها حَق خیلی کارها رو نَدَارَن♚ 

 ((پَس اگَر میخوایْ یِه گُرگْ باشی قَبلْ اَز اِطْمینان خوبْ بِشین

یهِ بار دیگِه فِکْر کُن چون بَده گُرگْ شُدََن راهِ بَرگَشْتی نَداری و تَنها راهِ بَرگَشتِت توبَست وَ توُبِه یِه گُرگْ هَمْ مَرگِه))

 ☜گُرگْ یَعنی تَنْهایی☜تَنْهایی گُرگْ هَم یَعنی سَلْطَنَتْ وَ اِختیارِ تامْ یِکْ گُرگْ بَر خودَشْ☞


♥ چهارشنبه 10 دی 1393 ساعت 03:16 ب.ظ توسط سینا احمدی نظرات()